HC Nova Huishoudelijk Reglement

HOCKEY CLUB NOVA

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

versie 2013


NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging is genaamd: Hockey Club Nova

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Heerlen.

TENUE

Artikel 2

Het tenue van HC Nova bestaat uit een paars/blauw shirt met aan de

linkervoorzijde het HC Nova embleem, een paars/blauw korte broek of een paars/blauw rokje, en paars/blauw sokken, al dan niet met HC Nova embleem.

De spelers/leden zijn verplicht dit tenue tijdens de bondswedstrijden te dragen, zulks

conform het bepaalde in het door de KNHB opgemaakte bondsreglement.

LEDEN, ASPIRANTEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 3

1. Leden zijn natuurlijke personen, zoals nader beschreven in artikel 4 van de statuten van de vereniging.  

2. Leden van verdienste zijn zij, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken
op de erkentelijkheid van de vereniging en die daartoe door het bestuur zijn
benoemd. Zij hebben toegang tot de algemene vergadering maar hebben geen stemrecht

3. Begunstigers zijn natuurlijke personen die zich als zodanig hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een financiële bijdrage te ondersteunen.

4. Waar hierna in dit reglement over lid of leden wordt gesproken, worden de hier voren in dat artikel genoemde leden, jeugdleden en begunstigers bedoeld, tenzij zulks uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING

Artikel 4

1. Een ieder die lid wenst te worden van de vereniging dient een, door het bestuur

te verstrekken inschrijfformulier, geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij

de secretaris van het bestuur of een ander daartoe door het bestuur aangewezen

persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als jeugdlid indien het

inschrijfformulier wordt ondertekend door hun wettige vertegenwoordiger.

Het indienen van het inschrijfformulier betekent automatisch aanvang van het

lidmaatschap tegen het op het formulier aangegeven tijdstip.

2. Toetredende seniorleden en jeugdleden zijn eenmalig een, jaarlijks door de

penningmeester vast te stellen bedrag, entreegeld verschuldigd. Leden van

verdienste die alsnog lid worden als bedoeld in artikel 3 lid 2 a, zijn geen

entreegeld verschuldigd.

3. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni daarna. Zij,

die lid worden vóór 31 december van het betreffende jaar, zijn de volledige

contributie verschuldigd. Bij aanvang van het lidmaatschap na 31 december

wordt voor elke maand dat het verenigingsjaar op dat moment,is verstreken, een

korting van 7,5% op de contributie gegeven.

TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BEGUNSTIGERS

Artikel 5

Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van begunstigers en over

de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

- ook niet-leden van de vereniging begunstiger kunnen zijn;

- de financiële bijdrage waarmee de begunstiger de vereniging steunt ten minste

€ 30 (zegge: dertig euro) per verenigingsjaar dient te bedragen;

- de begunstiger dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het bestuur anders wordt

overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig

dagen na ontvangst van de betreffende nota;

- het begunstigerschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de

begunstiger of het bestuur het begunstigerschap schriftelijk beëindigt met een

opzegtermijn van 4 weken of tenzij nader schriftelijk tussen het bestuur en de

begunstiger anders wordt overeengekomen;

- een begunstiger heeft toegang tot de accommodatie van de vereniging en mag

aanwezig zijn op algemene vergaderingen.

LEDENREGISTRATIE

Artikel 6

1. De secretaris van het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de

adressen van de leden, aspiranten en begunstigers worden bijgehouden.

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn of haar adres hiervan onverwijld de

secretaris van het bestuur schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten die

door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een

andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3. De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld

bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

SOCIALE VERPLICHTINGEN LEDEN

Artikel 7


Ten vervolge op het gestelde in artikel 5, lid1 sub i, van de statuten van de vereniging zal de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, de wijze vaststellen waarop de leden (incl. Ouderleden) dienen te voldoen aan hun "sociale” verplichtingen versus de vereniging. Dit kan betreffen de deelname aan vervoer spelers, het zijn van scheidsrechter, het deelnemen aan bardiensten, etc.EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8

Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van

artikel 7 van de statuten van de vereniging na te leven. Indien de opzegging niet is

geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de

opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in

geval deze opzegging geschiedde:

- op grond van medisch advies;

- op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.CONTRIBUTIE

Artikel 9

1. Seniorleden, jeugdleden en trainings/trimleden zijn aan de vereniging

verschuldigd:

a. entreegeld (eenmalig);

b. contributie.

2. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering na

daartoe strekkend voorstel gedaan door de penningmeester.

3. Ereleden en leden van verdienste zijn niet contributieplichtig.

4. Elk senior- en jeugdlid is verplicht tot deelname aan de reisgeldenregeling.

Hiertoe dient hij/zij een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen

bedrag aan reisgeld te betalen. Zij die bij uitwedstrijden een (deel van het) team

rijden met eigen vervoermiddel kunnen via een daartoe in te dienen

declaratieformulier een, te voren door de penningmeester vastgestelde, bijdrage

in de te maken reiskosten ontvangen. Het formulier wordt verstrekt door de

coach van het betreffende team, die dit formulier, na invullen en ondertekening

door de chauffeur, voor akkoord tekent en inlevert bij de penningmeester. De

penningmeester maakt het gedeclareerde bedrag één keer per half jaar over op de

door hem/haar aan te geven bankrekening.

6. De contributienota's worden bij aanvang van het verenigingsjaar verzonden

onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is

vastgesteld op dertig dagen na ontvangst van de nota, met inachtneming van het

hierna onder 7 bepaalde. Indien na 30 dagen niet is betaald, zal een aanmaning worden verstuurd, vermeerderd met administratiekosten.

7. De vereniging biedt de leden de mogelijkheid hun contributieverplichtingen te

voldoen door middel van een automatisch incasso. Hiertoe wordt aan deze leden

een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging

doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de

contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet

verschuldigd.

8. Nieuwe leden machtigen door ondertekening van het inschrijfformulier de

penningmeester tot het doen van automatisch incasso als bedoeld onder lid 7

hiervoor.

9. Bij het automatisch incasso wordt het verschuldigde bedrag in vijf gelijke

maandelijkse termijnen geïncasseerd, waarvan de eerste termijn vervalt op 1 augustus en de laatste op 1 december. Indien de Algemene Ledenvergadering besluit de contributie aan te passen, zal het verschil in de resterende termijnen worden vereffend. Indien de bank afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum en zijn wel

direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum

kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure

worden gestart.

10. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of

ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten

verschuldigd.

11. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. In dat geval zijn

administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het

bestuur van de vereniging wordt vastgesteld.

12. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan

zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met

onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid

de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen

totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In

dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het

lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 %

(zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke

kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.

13. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met

ingang van het volgende verenigingsjaar indien hij vóór de aanvang van dat

verenigingsjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan

is dit lid geen entreegeld verschuldigd.

14. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere

gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur.

SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN

Artikel 10

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die hij/zij aan materiaal, dat eigendom is

van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft

aangericht.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de

leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt,

tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3. Het lid, dat schade aan materiaal van de vereniging heeft toegebracht, is

verplicht, op straffe van een boete van € 100 (zegge: honderd euro) of een

andere door het bestuur op te leggen sanctie, dit onverwijld kenbaar te maken

aan de secretaris van het bestuur of aan de materiaalcommissaris.

4. Indien het herstellen van deze schade kosten met zich meebrengt, beslist

uiteindelijk het bestuur wie deze kosten draagt.

5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van

welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de

vereniging aanwezig.

6. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.


BESTUUR

Artikel 11

1. De samenstelling, benoeming, taken en vertegenwoordiging van het Bestuur en de beëindiging van het bestuurslidmaatschap is geregeld in de artikelen 11 en verder van de Statuten van de vereniging.  

2. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij/zij

heeft te allen tijde het recht op inzage van wat onder de overige bestuursleden

berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede-ondertekend. De

voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van

het afgelopen verenigingsjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden

zijn/haar taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te

wijzen lid van het bestuur.

3. De taken van de secretaris van het bestuur zijn o.a. de navolgende:

a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

b. het houden van het verenigingsarchief;

c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;

d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde

notulen;

e. het zorg dragen voor de tijdige publicatie van de bericht van het

wedstrijdsecretariaat met betrekking tot de door senioren en junioren te

spelen wedstrijden.

4. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn o.a. de navolgende:

a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;

b. het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering

over de geldstroming binnen de vereniging, op de wijze als bepaald in de

statuten.

Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de

onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren

of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het

bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door

de kascommissie.

5. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke

vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de

werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk

aansprakelijk, tenzij een bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te

wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de

gevolgen daarvan af te wenden.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 12

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping

bepaald.

2. Ieder jaar worden minimaal 8 bestuursvergaderingen gehouden.

Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden telkens wanneer een van de

bestuurders daartoe onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de

oproeping doet.

3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt ten minste zeven dagen

tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

4. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te

behandelen onderwerpen.

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde

komende onderwerpen, mits met algemene meerderheid van stemmen, ook al

zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in

acht genomen.

6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die

daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.

7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij diens afwezigheid

voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

8. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden. De

notulen worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en

ondertekend. Na ondertekening worden ze bewaard in het door de secretaris bij

te houden verenigingsarchief.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 13

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering,

waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder laten

vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van

de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan

daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen.

3. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een of

meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel

mee ter bepaling van enig quorum.

5. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de

vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt

voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet

schriftelijk vastgelegd voorstel.

6. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de

vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats

indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming

niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering

kan een besluit slechts worden genomen met algemene meerderheid van

stemmen van alle bestuurders. Het bestuur draagt zorg voor het houden van

aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid bedoelde wijze.

COMMISSIES

Artikel 14

1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies

worden ingesteld door het bestuur. De benoeming en samenstelling van de

commissies geschiedt door het orgaan waaronder de betreffende commissie

ressorteert. Een commissielid wordt benoemd voor de duur van een

verenigingsjaar. In de daartoe aangegeven gevallen worden commissies

benoemd door de algemene vergadering. Commissies kunnen te allen tijde door

het benoemende orgaan worden ontbonden.

2. Een bestuurslid kan deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de

commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Elk bestuurslid, niet

commissielid, heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen;

zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht.

3. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

4. Elke commissie zal een reglement vaststellen, waarin de taken, bevoegdheden en

verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd.

5. Commissies brengen over hun vergaderingen verslag uit aan het orgaan

waaronder zij vallen. Iedere commissie dient, voor zover dit noodzakelijk is,

voor aanvang van een verenigingsjaar bij het bestuur een begroting voor het

komende verenigingsjaar in te dienen. Over de financiën van een commissie kan

het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.

Artikel 15

1. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:

- de technische commissie

- de kascommissie conform het bepaalde in de statuten;

- de jeugdcommissie;

- de tuchtcommissie;

- de accommodatiecommissie;

- de sponsorcommissie;

- de activiteitencommissie;

- de toernooicommissie.

2. De technische commissie bestaat uit seniorleden, ouders van jeugdleden,

evenals coaches en andere bij de vereniging betrokken personen. Uit hun midden

wordt een voorzitter benoemd. De technische commissie kent ten minste één lid

dat deel uitmaakt van het bestuur. De technische commissie is verantwoordelijk

voor de indeling van de spelende leden in de teams. Bovendien heeft de

technische commissie tot taak de organisatie van de trainingen, de werving en

begeleiding van coaches en trainers, de coördinatie van door derden

georganiseerde toernooien, het zorgdragen (voor zover dat niet door de KNHB

geschiedt) voor scheidsrechters bij de thuiswedstrijden, het voeren van het

wedstrijdsecretariaat, de aanschaf, het beheer, het onderhoud en de uitgifte van

de materialen en het zorgdragen voor voldoende opleidingen binnen de

vereniging. Het aangaan van contractuele verplichtingen met trainers, coaches en

derden ten behoeve van de seniorenteams 1 en 2 geschiedt door het bestuur op

voordracht van de technische commissie. De technische commissie heeft het

recht materialen aan te schaffen en activiteiten te organiseren, mits deze zijn

gebaseerd op een vooraf door het bestuur goedgekeurde begroting

De technische commissie kan de haar toebedeelde zaken zelfstandig afhandelen.

De voorzitter van de technische commissie zal ten minste 1 keer per jaar een

vergadering van het bestuur bijwonen en de door hem/haar en zijn/haar

commissie in de periode daarvoor verrichte taken waarnodig toelichten.

Overigens zal het bestuurslid dat deel uitmaakt van de technische commissie

verslag uitbrengen aan het bestuur van het besproken in de vergaderingen van de

technische commissie.

3. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en

bestaat uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee

achtereenvolgende verenigingsjaren zitting in deze commissie. Een van de leden

van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster

van aftreden op.

De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van

baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag

daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe alle

rechten als bedoeld in artikel 15 van de statuten.

4. De wedstrijdcommissie wordt door de technische commissie samengesteld. De

leden van de wedstrijdcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar.

De wedstrijdcommissie heeft tot taak het (doen) uitvoeren van het

wedstrijdreglement van de vereniging.

5. De jeugdcommissie wordt benoemd door de technische commissie en bestaat uit

minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de jeugdcommissie zijn

onbeperkt herbenoembaar. De jeugdcommissie heeft tot taak het begeleiden van

de jeugdleden.

6 De minicommissie wordt uit de technische commissie benoemd en bestaat uit

minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden van de minicommissie zijn

onbeperkt herbenoembaar De minicommissie heeft tot taak het begeleiden van

de jeugdleden, ook wel genoemd, minileden, dwz. de D, E en F jeugd.

7. De tuchtcommissie bestaat voor de junioren uit twee leden van de technische

commissie. Voor de senioren uit de voorzitter van de technische commissie en

het dagelijks bestuur.

De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen

door leden begaan in competitie verband.

8. De accommodatiecommissie ressorteert onder het bestuurslid dat belast is met

de accommodatie. De leden van de accommodatiecommissie zijn onbeperkt

herbenoembaar. De accommodatiecommissie heeft tot taak het beheren van en

het plegen van onderhoud aan de accommodatie van de vereniging evenals de

exploitatie van de kantine. De accommodatiecommissie is gerechtigd personen

die zich niet in overeenstemming met de door haar ter beheer van de

accommodatie gestelde regels gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot

de accommodatie van de vereniging te ontzeggen.

9. De scheidsrechterscommissie wordt door de technische commissie benoemd. De

leden van de scheidsrechterscommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De

scheidsrechterscommissie heeft tot taak het zorg dragen voor de leiding over

wedstrijden en toernooien van de vereniging en voor de bevordering van de

coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd scheidsrechter.

10. De sponsorcommissie ressorteert onder het bestuur en bestaat uit ten minste een

bestuurslid en 2 leden, die al dan niet lid zijn van de vereniging. De leden van de

sponsorcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De sponsorcommissie heeft

tot taak het werven van fondsen ten behoeve van de vereniging, een en ander in

de meest ruime zin des woords.

11. De activiteitencommissie ressorteert onder het bestuur en bestaat uit ten

minste 3 leden. De leden van deze commissie zijn onbeperkt benoembaar. De

commissie heeft ten doel het ten behoeve van de leden organiseren van

feesten, bijeenkomsten en andere indirecte clubactiviteiten.

12. De toernooicommissie ressorteert onder de technische commissie en bestaat

uit ten minste 3 leden. De leden van deze commissie zijn onbeperkt

benoembaar. De commissie heeft ten doel het ten behoeve van de leden

organiseren van een of meerdaagse prestatieve en niet prestatieve toernooien,

clinics en dergelijke.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

1. Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar zal de jaarlijkse

algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene

vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met

inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. De bijeenroeping

geschiedt door een mededeling in het officiële orgaan van de vereniging of door

middel van een aan alle leden en vergadergerechtigden toe te zenden schriftelijk

kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda. Schriftelijk houdt in

per post, clubblad of per email.

3. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene

vergadering:

a. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd

is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen;

b. met inachtneming van een termijn van niet langer dan vier weken na

indiening van dat verzoek, dat bij aangetekende brief onder vermelding van

de punten van behandeling aan het bestuur moet zijn gedaan.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in

lid 2 van dit artikel, of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een ter

plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dag-en/of weekblad.

Besluiten die genomen worden in een op de in dit lid genoemde wijze

bijeengeroepen algemene vergadering hebben dezelfde rechtskracht als besluiten

genomen in een op de in lid 2 genoemde wijze bijeengeroepen algemene

vergadering.

4. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben

gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht

een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te

ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd

beroep van de betrokkene op de vergadering.

5. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige

leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn.

Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen

nemen aan de stemmingen deel.

6. Voor de aanvang van de stemmingen over personen kan de voorzitter drie

neutrale personen aanwijzen die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag

zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de

stemming aan de vergadering mede.

7. Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de

presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden daarna de

stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter hun

stemmen uitbrengen.

8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

- getekend zijn;

- onleesbaar zijn;

- een persoon niet duidelijk aanwijzen;

- de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

- voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;

- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.

9. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of

de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen

worden in het officiële orgaan gepubliceerd of op een andere, ter keuze van het

bestuur, wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende

algemene vergadering te worden vastgesteld.

10 Voor zover dit reglement strijdig is met wat in de statuten is bepaald

ter zake van de algemene vergaderingen, prevaleert het gestelde in de statuten.

SPONSORING

Artikel 16

Het is mogelijk voor derden om de vereniging te sponsoren. 
De wijze van sponsoring wordt vastgelegd in een daartoe met het bestuur, in deze

vertegenwoordigd door de penningmeester, te sluiten sponsorovereenkomst. 
Alle uitingen van reclame, bijvoorbeeld opdrukken etc. op tenue's zijn zonder een daartoe gesloten overeenkomst niet toegestaan, zulks op straffe van inlevering bij het bestuur van de

betreffende kleding.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17

1. Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd

overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten van de vereniging.

2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de

dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij

de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

3. Wijzigingen in dit reglement dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht

van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.