ALV HC Nova op 20 september 2022

15-9

Per mail zijn jullie gestuurd, de agenda ALV 20-09-2022, de concept notulen ALV 21-09-2021, het voorstel voor de nieuwe statuten van onze vereniging alsmede het voorstel voor het opgefriste huishoudelijk reglement. 

Voorafgaand aan de ALV van 20-09-2022 liggen deze ook ter inzage in het clubhuis.

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat uiterlijk binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze wet de statuten moeten zijn aangepast aan deze nieuwe wet. Wij moeten dus onze statuten wijzigen.

Ik verwijs je naar de navolgende link:https://www.knhb.nl/kenni scentrum/artikel/wet-bestuur- en-toezicht-rechtspersonen- wbtrHier kun je onder andere lezen:

"Niet alle nieuwe wettelijke bepalingen hoeven in de statuten te worden opgenomen. Maar er moet in de praktijk natuurlijk wel aan de wet uitvoering worden gegeven. De volgende nieuwe wettelijke bepalingen moeten in elk geval tot de bestuurspraktijk gaan behoren:

·Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.

·Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.

·Een bestuurder mag niet meer stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering dan de andere bestuursleden tezamen.

·Indien de voordracht voor een bestuursfunctie één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.”

Wij hebben uiteraard in samenspraak met de notaris de model statuten van de bond als uitgangspunt genomen. De bond moet immers ook toestemming geven.

In het bijzonder wijs ik op de artikelen 12 lid 6 en 13 lid 9, in deze artikelen is vastgelegd hoe de procedure dient te zijn indien het gehele bestuur niet in staat is om besluiten te nemen (artikel 12 lid 6) en indien er een besluit niet door het bestuur genomen kan worden (artikel 13 lid 9). Een door jullie als leden te benoemen continuïteitscommissie zal deze taken op dit moment kunnen overnemen. De kans dat het gehele bestuur op enige moment is uitgevallen of dat er gelet op de grootte van ons bestuur geen rechtsgeldig besluit kan worden genomen is natuurlijk heel erg klein. Toch behoort deze wijziging bij de kwaliteitsslag die noodzakelijk is in het verenigingsland. Op grond van de nieuwe wet zijn de eisen aan de besluitvorming alsmede de eisen aan de administratie etc. strenger geworden. Als bestuurslid is de mogelijkheid om persoonlijk (en hoofdelijk) aansprakelijk gesteld te worden voor het handelen en het beleid van een vereniging veel contreter geworden. Dat is uiteraard volledig terecht. Om die reden zijn wij als bestuur vanaf de benoeming van Ben als voorzitter begonnen met een kwaliteitsslag. Voor ons is het bijvoorbeeld volstrekt normaal om deugdelijke notulen van alle vergaderingen te maken en te archiveren. Bij ons zijn ook alle bestuursbesluiten indien nodig niet alleen terug te vinden maar ook uit te leggen. Dat is bij veel verenigingen in Nederland helaas anders.

Een andere helaas noodzakelijke wijziging betreft het aantal termijnen dat iemand lid mag zijn van het bestuur. In de oude statuten is hier een maximum van drie termijnen van 3 jaar dus maximaal 9 jaar aan verbonden. Wij als bestuur vinden – in tegenstelling tot veel andere sportverenigingen in de regio – dat niemand aan het pluche moet blijven plakken. Net zoals in de politiek mensen moeten plaatsmaken voor frisse geluiden hoort dat ook bij onze club. Echter, het is steeds moeilijker om voor bepaalde functies gedreven en gekwalificeerde mensen te vinden die bereid zijn om meerdere jaren en het liefst enkele termijnen te dienen in het bestuur. In de model statuten van de bond is een maximale termijn niet (meer) een vereiste. Wij vinden dat de continuïteit en de kwaliteit van het bestuur belangrijker is dan een maximale termijn. Ons bestuur bestaat thans uit 9 personen, wij zullen er te allen tijde voor waken dat er bestuursleden in het bestuur blijven die weinig tot geen toegevoegde waarde hebben voor de club. Alle bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen zodat jullie als leden toch altijd het laatste woord hebben bij deze belangrijke besluiten.

Ook ligt er voor je het voorstel voor het nieuwe huishoudelijk reglement. Ook dit is aangepast aan de tijd. In het bijzonder zijn de regels betreffende het officiële clubtenue opgenomen. Wij zijn vorig seizoen gaan spelen in een nieuw tenue. Vanwege de opstartproblemen en om alle leden de ruimte te geven om de andere verplichte kledingstukken aan te schaffen (rokje, broekje, sokken) is er besloten om vorig seizoen niet te handhaven op het dragen van oude kledingstukken. Het is echter vanaf begin dit seizoen NIET toegestaan om andere kleding te dragen dan de voorgeschreven clubkleding. Op grond van de regelgeving was dit ook niet toegestaan, echter, de formulering laat nu geen spelingsruimte voor eigen interpretatie. Dus geen oude sokken meer, geen wit broekje of rokje zonder Indian Maharadja logo en HC Nova logo etc etc.

Dan hebben wij als bestuur een nieuw artikel 11 opgenomen in het huishoudelijk reglement: de door het lid zelf te betalen boete voor het verkrijgen van een gele of rode kaart. Op grond van de oude regelgeving, alsook op grond van een besluit van de algemene vergadering konden deze boetes al worden doorbelast aan het desbetreffende lid. Dit is helaas niet altijd gebeurd. Dit heeft het bestuur weer opgepakt, dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Een gele kaart kost de club nu € 30,00 en een rode kaart € 50,00. Wij als bestuur vragen zich af – en ik denk dat jullie dit in grote getalen met ons eens zijn- waarom het jeugdlid of een ander lid moet meebetalen aan een kaart van een ander. Een rode kaart betekent feitelijk dat ongeveer 1/5 deel van de contributie van een lid als boete voldaan moet worden aan de KNHB. Dat is volstrekt onwenselijk. Wij zijn geen rijke club, iedere euro die binnenkomt moet ten gunste komen van het spel en het faciliteren daarvan. De kosten van een boete kan door de seniorleden gezamenlijk worden (uit de bierpot bijvoorbeeld) voldaan.

Wij hopen jullie op 20 september graag te zien bij de bijzondere algemene ledenvergadering (niet zijn de jaarvergadering) om te stemmen over deze voorstellen. Uiteraard zullen wij dan je vragen ook proberen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Wijnand Vissers
Secretaris HC Nova
 
15-9-2023 Bestuur